Oddział Audiologii i Foniatrii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

Stowarzyszenia Rozwoju Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi im. WAM z siedzibą w Łodzi

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. 42 63 93 580, 42 63 93 581
e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

 

ZESPÓŁ:

Kierownik Kliniki i Katedry

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Adiunkci
dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska
dr n. med. Jarosław Miłoński
dr n. med. Krzysztof Kuśmierczyk
dr n. med. Marzena Mielczarek

Starsi wykładowcy
dr n. med. Piotr Pietkiewicz
dr n. med. Jerzy Foczpański

Asystenci
dr n. med. Marzena Bielińska
dr n. med. Joanna Urbaniak
lek. Joanna Michalska
lek. Anna Jałocha-Kaczka
lek. Piotr Niewiadomski

Lekarze na etatach rezydenckich
lek. Anna Jałocha-Kaczka
lek. Joanna Michalska
lek. Piotr Niewiadomski
lek. Kalina Owczarek

Lekarze wolontariusze
dr med. Joanna Zimmer-Nowicka
lek. Piotr Wojcieszek

Lekarze na studiach doktoranckich
lek. Anna Jałocha-Kaczka

Sekretariat
mgr Aneta Świniarska
tel. 42 63 93 581
e-mail: aneta.swinarska@umed.lodz.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA:

  • diagnostyka i terapia uszkodzeń narządu słuchu,
  • diagnostyka i terapia zaburzeń równowagi ciała i zawrotów,
  • leczenie szumów usznych elektrostymulacjami,
  • wpływ zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa na ucho wewnętrzne w oparciu o badanie SPPW, elektronystagmografię oraz przepływy krwi metodą dopplerowską,
  • ocena mowy zastępczej u laryngektomowanych w oparciu o badania pletyzmograficzne i pneumotachometryczne,
  • ocena wolnych rodników ponadtlenkowych i mechanizmów antyoksydacyjnych granulocytów krwi obwodowej oraz ich funkcji w przewlekłych schorzeniach otorynolaryngologicznych,
  • badania ultrastrukturalne narządu spiralnego u świnek morskich po doświadczalnym niedokrwieniu ucha wewnętrznego,
  • badania rozpuszcalnych antygenów sCD4 i sCD8 u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych,
  • ocena stężenia interleukiny IL-1 i IL-6 u chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych,

 • badania immunohistoenzymatyczne u chorych z neczynioruchowym i alergicznym nieżytem błony śluzowej nosa,
 • badania nad wpływem środowiska pracy na stan górnych dróg oddechowych, zmysłu słuchu, węchu i smaku,
 • badania nad zastosowaniem nowych preparatów i leków w leczeniu chorób ororynolaryngologicznych,
 • badania narządu słuchu w uszkodzeniach typu odbiorczego występujących w warunkach służby wojskowej z zastosowaniem rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz emisji otoakustycznej;
 • badania nad wykorzystaniem emisji otoakustycznych wywołanych jako metoda badania skryningowego słuchu oraz monitorowania zmian w ślimaku u żołnierzy służby zasadniczej;
 • wczesna i późna ocena wyników operacji czynnościowych nosa i zatok przynosowych
 • analiza porównawcza diagnostyki zawrotów głowy z zastosowaniem wideonystagmografii (VNG) i elektronystagmografii (ENG)
 • analiza porównawcza oceny jakości głosu u chorych przed i poleczeniu operacyjnym i rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem wideolaryngostroboskopii
 • profilaktyka, diagnostyka i leczenie wybranych chorób otolaryngologicznych z wykorzystaniem nowych metod leczenia

GRANTY NAUKOWE:
Uczelniane:
– “Wczesna i późna ocena wyników operacji czynnościowych nosa i zatok przynosowych w oparciu o wybrane badania” nr 502-17-690
– “Analiza porównawcza oceny jakości głosu u chorych przed i po leczeniu operacyjnym i rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem wideolaryngostroboskopii” nr 502-17-830
KBN:

– Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 2955/B/P01/20007/33 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wraz z Kliniką Chorurgii Nowotworów Głowy i Szyi uzyskała projekt badawczy nr N403 2955 33 pt.: “Możliwości biologii molekularnej z wykorzystaniem procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów: OGG1, MUTYH, RAD51, XPD, XRCC1 i XRCC3 w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi.”

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ:

W Klinice prowadzone są bezpłatne badania genetyczne zarówno u dzieci jak i dorosłych, mające na celu wykrycie genetycznego podłoża uszkodzenia słuchu. Badania dotyczą genu GJB2 kodującego koneksynę 26 (białko połączeń szczelinowych pomiędzy komórkami podporowymi ślimaka) oraz genu COCH kodującego kochlinę (białko podporowe dla komórek ślimaka). Mutacja genu GJB2 jest przyczyną ok. 50% głębokiego uszkodzenia słuchu u dzieci, natomiast mutacja genu COCH powoduje wystąpienie niedosłuchu odbiorczego w 4-6 dekadzie życia. Badania mają na celu wykrycie genetycznej przyczyny uszkodzenia słuchu, określenie obrazu klinicznego grupy pacjentów z pozytywnym wynikiem badań oraz objęcie wczesną opieką audiologiczną i poradnictwem genetycznym powyższej grupy.

NOWOCZESNY SPRZĘT:

Katedra posiada Pracownię Badania Układu Równowagi, Alergologiczną, Foniatryczną i Audiologiczną, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną, system dydaktycznej telewizji kolorowej. Samodzielna sala operacyjna wyposażona jest w sprzęt i aparaturę umożliwiające przeprowadzanie zabiegów mikrochirurgicznych ucha i krtani oraz zabiegów endoskopowych przełyku, nosa i zatok przynosowych – zestaw endoskopowy diagnostyczno-operacyjny do zatok. Poza wysokiej klasy audiometrami i urządzenia do rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz badania emisji otoakustycznej służą do nowoczesnej diagnostyki uszkodzenia narządu słuchu i prowadzenia badań profilaktycznych w wykrywaniu wad słuchu. Skomputeryzowane stanowisko do badań elektronystagmograficznych układu i narządów równowagi z zastosowaniem bodźców optycznych, przyspieszeń kątowych oraz bodźców kalorycznych pozwala na nowoczesną diagnostykę zaburzeń równowagi. Videolaryngostroboskopy to najnowocześniejsze urządzenia do diagnostyki chorób narządu głosowego. Laser Co2 zezwala na ocenę wyników leczenia oraz ocenę dla celów orzeczniczych. Wysokiej klasy mikroskop operacyjny oraz zestaw narzędzi mikrochirurgicznych pozwalają na wykonywanie mikrochirurgicznych zabiegów operacyjnych w obrębie krtani i ucha, w tym na kosteczkach słuchowych, np. w otosklerozie. Katedra posiada ponadto nowoczesną diagnostyczną aparaturę przedimplantacyjną a w ostatnim okresie wzbogaciła się o videonystagmograf (VNG).

 

OSIĄGNIĘCIA:

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Klinicznego Szpitala nr 2 im. WAM, kierowana przez prof. dr hab. med. Jurka Olszewskiego, znalazła się na 7. miejscu w rankingu najlepszych oddziałów otolaryngologicznych w Polsce wg tygodnika “Wprost” w roku 2004.
Ponadto:

 • w zakresie leczenia uszkodzenia kosteczek słuchowych – znalazła się na 6 miejscu;
 • w zakresie leczenia przewlekłego zapalenia krtani, jej polipów, brodawczaków i obrzęku – na 6 miejscu;
 • w zakresie leczenia nowotworów krtani – na 11 miejscu;
 • w zakresie leczenia polipów i torbieli oraz przewlekłego zapalenia zatok przynosowych – na 15 miejscu.                        

W 2005 Klinika znalazła się na miejscu 16 w tym:

 • w zakresie leczenia uszkodzeń kosteczek słuchowych – na miejscu 10;
 • w zakresie operacji mikrochirurgicznych – na 10 miejscu;
 • w zakresie operacji jam nosowych i zatok przynosowych – na 16 miejscu

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  1. Sikorski A., Olszewski J.: Suggestion on the classification of human renal hilus
   Folia Morphol.
   (Praga), 1981, 29, 2, 121-123
  2. Olszewski J., Sikorski A.: Anatomiczne podstawy znieczulenia nerwu sromowego w położnictwie
   Gin. Poi., 1986, 57, 2, 133-137

 1. Olszewski J.: The formation of the pudental nerve. Comparative anatomy
  Folia Morphol.
  (Warsz.), 1986, 45, 3, 212-218
 2. Olszewski J.:Anatomia warstwowa stawu kolanowego człowieka dla potrzeb tomografii komputerowej
  Chir. Narz. Ruchu Ortop. Poi., 1987, 52, 3, 177-182
 3. Olszewski J., Antoszewska M.: Żur Innen/ation des Musculus sphincter urethrae externus
  Anat. Anz. (Jena), 1988, 166, 239-244
 4. Sikorski A., Olszewski J., Miękoś E.:Anatomical consideration of selective pudendal neurectomy
  Uroi. Nephrol. (Budapest), 1987, 19, 2 159-163
 5. Olszewski J.:Le developpment foetal du muscle de 1’etrier
  Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1987, 22, 5, 358-361
 6. Olszewski J., Latkowski B., Zalewski P.: Morphometrie des osselets de 1’ouie pendant le developpement individuel de rhomme et son utilite pour cophochirurgie
  Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1987, 22, 7, 488-492
 7. Buczyłko K., Olszewski J., Staniaszczyk R.: Ań attempt at comparing CT images of petrous bonę with analogical sections of anatomical specimens
  Gegenbaurs morphol.
  Jahrb. (Leipzig), 1988, 134, 1, 59-65
 8. Olszewski J.: Die akustisch evozierten Potentiale des Truncus beim Meerschweinchen Gegenbaurs morphol. Jahrb. (Leipzig), 1988, 134, 6, 941-947
 9. 11.   Olszewski J., Latkowski B.:
  L’ influence de 1’ischemie artificielle de 1’artere vertebrale sur 1’efficacite des organes yestibulaires dans le test du fauteuil pendulaire chez les cobayes
  Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1990, 25 , 5, 342-349
 10. Olszewski J.: The method of electron microscopic study of Corti organ in guinea pig
  Folia Morphol. (Warsz.), 1989,1/4, 137-141
 11. Olszewski J.: Experimental ischemia of the vertebral artery and its effect on the brainstem auditory evoked responses in guinea pigs
  Folia Morphol. (Praga), 1990, 38, 1, 134-138
 12. Olszewski J.: Influence of experimental ischemia on the acoustic organ of guinea pigs in electron microscopic studies
  Gegenbaurs morphol.
  Jahrb. (Leipzig), 1990, 136, 3, 243-252
 13. Olszewski J.: Żur Morphometrie der Gehórknóchelchen beim Menschen im Rahmen der Entwicklung
  Anat. Anz. (Jena), 1990, 171, 187-191
 14. Olszewski J., Zalewski P., Markucki S.: Anatomische Grundlagen żur selektiven Blockade der Sympathikusfasern fur die Behandlung otolaryngologischer Krankheiten
  Otorhinolaryngol. Nova (Basel), 1992, 2, 272-275
 15. Olszewski J., Zalewski P.: Die Morpologie des Circulus arteriosus cerebri beim Meerschweinchen unter normalen Verhaltnissen und nach experimenteller Ischamie
  Otorhinolaryngol. Nova (Basel), 1994, 4, 107-111
 16. Olszewski J., Zalewski P.: Diagnostische Auswertung des Halsdrehtests bei der Doppler- Untersuchung der Arteriae vertebrales et basilaris
  Otorhinolaryngol. Nova, 1995, 5, 231 -235
 17. Konopka W., Zalewski P., Olszewski J., Olszewska – Ziąber A., Pietkiewicz P.: Tinnitus suppression by electrical promontory stimulation (EPS) in patients with sensorineural hearing loss Auris Nasus Larynx, 2001, 28, 35-40 (udział w badaniach i opracowanie wyników)
 18. Olszewski J., Zalewski P., Konopka W.: Evaluation of correlation between the type of vicarious speech in laryngectomized patients and the chosen plethysmographic parameters
  Proceedings 24th IALP Congress. Numegen University Press, Amserdam 1998, 224-226
 19. Olszewski J,. Zalewski P., Markucki S.: Cervical vertigo as diagnostic and therapeutic problem
  20.000 yeux sous 1’Ulmer, 2000, 1, 50-54
 20. Schmidt J., Zalewski P., Olszewski J., Olszewska-Ziąber A.: Histopathological verification of clinical indications to partial interior turbinectomy Rhinology, 2001, 39, 147-150
 21. Olszewski J., Zalewski P., Konopka W., Olszewska-Ziąber A., Pietkiewicz P.: Treatment results of acoustic trauma
  Neurootology Newsletter, 2002, 6, 1, 37-38
 22. Olszewski J., Chudzik W., Miłoński J., Kuśmierczyk K.: Qualitative and quantitative studies in electron microscopy on influence of experimental ischemia of the vertebral arteries on the outer hair cells function in guinea pigs.
  Acta oto-rhino-laryngologica belg., 2003, 57, 151-154.
 23. 25.   Olszewski J., Chudzik W., Wiśniewski K., Miłoński J., Matyja R.:
  An assessment of concentrations of soluble CD4 and CD8 receptors in serum before and after surgical treatment in patients with chronić maxillary sinusitis.
  Am. J. Rhinol., 2003, 17,3,123-126.
 24. 26.   Olszewski J. (red.) UM, Łódź 2004.
  Fizjoterapia w otorynolaryngologii – skrypt dla studentów fizjoterapii.
 25. Majak J., Olszewski J., Miłoński J., Kuśmierczyk K.: Ocena wpływu czynnościowych zaburzeń prędkości przepływu w tętnicach kręgowych i w tętnicy podstawnej na występowanie zawrotów głowy u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Pol. Merk. Lek., 2005, 19, 11, 398-397
 26. Olszewski J., Miłoński J.,  Sułkowski W. J., Majak J., Olszewski S.:  Temporary hearing threshold shift measured by otoacoustic emissions in subiects expose to short-term impulse noise. International Journal of Occupational Medicine and  Environmental Health, 2005, 18, 4, 375-379
 27. Kluch  W., Olszewski J.: Zastosowanie statokinezjometrii w ocenie dynamicznego pobudzenia narządu przedsionkowego bodźcem dezorientacyjnym u pilotów. Otolaryngologia, 2006, 5, 1, 46-50.
 28. Olszewski J., Majak J., Pietkiewicz P., Łuszcz C., Repetowski M.: The association betwen positional vertebral and basilar artery flow lesion and prevalence and Neck Surgery, 2006, 134, 680-684
 29. 31.   Olszewski J., Latusiński J., Kita., Pietkiewicz P.,Starostecka B.,  Majak J.: Comparative assessment of aluminium and lead concentrations in serum and tissue bioptates in patients with laryngeal papilloma or cancer. BENT , 2006, 2, 47-49.
 30. Olszewski J., Miłoński J., Olszewski S., Majak J.: Hearing theshold shift measured by otoacoustic emiision after shooting noise exposure in soldiers using hearing protectors. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2006.
 31. Latkowski J. B., Olszewski J. : Ucho , nos, gardło i krtań. Co warto wiedzieć, choroby przyczyny, objawy, leczenie. 2007
 32. Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Role of impaired DNA repair in genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell. Biol. Toxicol., 2008.
 33. Pingot J., Olszewski J.: Ocen skuteczności przeciwbólowej terapii  wielokrotnego impulsu w zespołach bólowych kręgosłupa.
  Kwart. Ortop., 2008,  1,  57-64.
 34. Olszewski J., Miłoński.: Ocena wyników leczenia polipów nosa i zatok przynosowych metodą endoskopową. Otolaryng. Pol., 2008, 62, 4, 400-402.
 35. Olszewski J., Miłoński J.: Analiza flory bakteryjnej i grzybiczej zatok szczękowych u chorych operowanych metodą FESS.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 4, 458-461.
 36. Konopka W., Mielczarek M., Olszewski J.: Elektrostymulacja jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 5, 601-605.
 37. Kluch W., Olszewski J.: Ocena wyników leczenia przewlekłych przerostowych zapaleń krtani na podstawie badania wideolaryngostroboskopowego.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 680-685.
 38. Olszewski J., Konopka W., Repetowski M.: Wczesna ocena słuchu u chorych leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 731-734.
 39. Kowalska S., Konopka W., Słomińska R., Olszewski J.: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu uszkodzeń słuchu za pomocą audiometrii impedancyjnej.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 764-768.
 40. Olszewski J., Wiśniewski K.: Ocena stężenia rozpuszczalnych antygenów sCD4 i sCD8 oraz antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych.  Otorynolaryngologia, 2008, 7, 2, 73-79.
 41. Olszewski J., Pietkiewicz P., Kuśmierczyk K., Bielińska M.: analiza przyczyn i wyników leczenia chorych z zawrotami głowy.  Otorynolaryngologia, 2008, 7, 3, 139-142.
 42. Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Role of impaired DNA repair i n genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell. Biol. Toxicol., 2009, 25, 489-497.
 43. usin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Comparative study of DNA damage and repair in head and neck cancer after radiation treatment. Cell. Biol. International., 2009, 33,  357-363.
 44. Śliwiński T., Markiewicz I., Rusin P., Pietruszewska A., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Młynarski W.,  Majsterek I.: Polymorphisms of the DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck  cancer. Exp. Oncol., 2009, 31, 1, 1-3.
 45. Kluch W., Olszewski J.: Zastosowanie wideolaryngostroboskopii w diagnostyce oraz ocenie wyników leczenie u chorych ze zmianami organicznymi krtani.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 11-15
 46. Miłoński J., Olszewski J.: Endoskopowe leczenie chorych z zapaleniami zatok przynosowych i współistniejącymi anatomicznymi zaburzeniami drożności nosa.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 16-19.
 47. Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J.: Szumy uszne a depresja.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 20-23.
 48. Bielińska M., Olszewski J.: Ocena wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą kinezyterapii – doniesienie wstępne.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 24-27.
 49. Rusin P., Walczak A., Zwierzchlejska A.,  Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Kaczmarczyk D., Kuśmierczyk K., Garncarek P., Pytel D., Śliwiński P.,   Majsterek I.: DNA damage and repair of head and cancer cells after radio- and chemiotherapy. Zeitschrift fuer Naturforschung C, 2009, 64, 601-610.
 50. Rusin P., Markiewicz L., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Kowalski M., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Kuśmierczyk K., Majsterek I.: DNA double strand breaks repair and apoptosis induction in peripheral blood lymphocytes of head and neck cancer patients. Exp. Oncol., 2009, 31, 3, 1-5.
 51. Konopka W., Mielczarek M., Olszewski J.: Rzadki przypadek gruczolaka woskowinowego ucha środkowego za zachowaną błoną bębenkowa- opis przypadku.  Otorynolaryngologia, 2009, 8, 2, 93-95.
 52. Kowalski M., Przybyłowska K., Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Bielecka-Kowalska A., Pietruszewska W., Młynarski W., Szemraj J., Majsterek I.: Genetic polymorphisms in DNA base excision repair gene XRCC1 and the risk of squamous cell carcinoma of the head and neck. J. Exp. Clin. Cancer  Res., 2009, 28-37.
 53. owalski M., Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Fartak A., Bielecka-Kowalska A., Błaszczyk J., Majsterek I.: Oxidative DNA damage and rep air after genotoxic treatment of head and neck cancer cells. Clin. Exp. Med. Lett., 2009, 50, 1, 5-10.
 54. Pawłowska E., Janik-Papis K., Rydzanicz M., Zuk K., Kaczmarczyk D., Olszewski J., Szyfter K., Błasiak J., Morawiec-Sztandera A.: The Cys326 allele of the 8-.Oxoguanine DNA N-Glycosylase 1 gene as a risk factor In smoking- and drinking-associated larynx cancer.  Tohoku J. Exp. Med., 2009, 219, 269-275.
 55. Olszewski J., Zielińska -Bliźniewska H., Pietkiewicz P.: Rzadki przypadek jednoczasowego zaostrzonego ziarninowo-ropnego zapalenia obustronnego ucha środkowego z występującymi powikłaniami usznopochodnymi.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 1, 32-39
 56. Urbaniak J., Olszewski J.: Zawroty głowy jako prawdopodobny skutek stosowania antykoncepcji doustnej.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 1, 14-17.
 57. Olszewski J. Pietkiewicz P., Zielińska-Bliźniewska H., Foczpański J., Urbaniak J.: Przypadek rany szarpanej szyi z wielomiejscowym uszkodzeniem ściany gardła, błony tarczowo-gnykowej oraz porażeniem fałdu głosowego i tachykardią.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 2, 125-129.
 58. Olszewski J.: Charakterystyka urazów wojennych w otolaryngologii. Część I. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 2, 143-149.

  1.103. Olszewski J.: Postępowanie w urazach wojennych w otolaryngologii. Część II.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 2, 150-158.

 59. Olszewski J., Pietkiewicz P., Miłoński J., Bielińska M.,: Zastosowanie testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych.  Otolaryng. Pol., 2010, 64 (7), 32-35.
 60. Kluch W., Zielińska-Bliźniewska H., Urbaniak J., Agnieszka Mazurek A., Joanna Michalska J., Jurek Olszewski J.: Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani przed leczeniem oraz po leczeniu chirurgicznym. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 3, 261-265.
 61. Repetowski M., Foczpański J., Olszewski J.: Ropowica szyi jak problem   kliniczny i społeczno-ekonomiczny. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 3, 266-268.
 62. Zielińska-Bliźniewska H., Miłoński J., Olszewski J.: Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem ?2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 3, 275-278.
 63. Zielińska-Bliźniewska H., Repetowski M., Olszewski J.: Zastosowanie kriochirurgii w leczeniu niealergicznych nieżytów nosa.  Otorynolaryngologia, 2010, 9, 2, 71-75.
 64. Pepaś R., Pietkiewicz P., Olszewski J.: analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych.  Aktualn. Neurol., 2010, 10(1), 51-54.