Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Oddział Audiologii i Foniatrii

KWALIFIKACJE DO ZABIEGÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KLINICE OTOLARYNGOLOGII TRZY RAZY W TYGODNIU: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK W GODZ. 10:00 – 14:00.

Pacjenci do kwalifikacji zgłaszają się ze skierowaniem i wynikiem badań (płytą) TK zatok przynosowych.

Zapisy na diagnostykę odbywają się również drogą telefoniczną bądź e-mailową – z.laryn.s@skwam.lodz.pl

NUMER TELEFONU DO SEKRETARIATU KLINIKI – 42 639 34 84
CZYNNY W GODZINACH 8.00 – 14.00

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 tel. 42 63 93 484
e-mail:  z.laryn.s@skwam.lodz.pl

ZESPÓŁ:

Kierownik Kliniki
Dr hab. n. med. prof. uczelni Jarosław Miłoński
czytaj więcej…

Stowarzyszenia Rozwoju Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi im. WAM z siedzibą w Łodzi

Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
Adiunkci
dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska
dr hab. n. med. Jarosław Miłoński
dr hab. n. med. Piotr Pietkiewicz
dr hab. n. med. prof. UM Marzena Mielczarek
dr n. med. Marzena Bielińska
dr n. med. Joanna Urbaniak

Starsi wykładowcy
dr n. med. Krzysztof Kuśmierczyk

Asystenci
dr n. med. Anna Jałocha-Kaczka
dr n. med. Joanna Michalska
dr n. med. Piotr Niewiadomski

Lekarze na studiach doktoranckich
lek. Kalina Owczarek
lek. Joanna Nowosielska-Grygiel
lek. Magdalena Wacławek

Lekarze na etatach rezydenckich
dr n. med. Anna Jałocha-Kaczka
dr n. med.  Piotr Niewiadomski
lek. Kalina Owczarek
lek. Joanna Nowosielska-Grygiel
lek. Magdalena Wacławek
lek. Katarzyna Kolary
lek. Kinga Ratajczyk

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n.med Barbara Skonieczka

Sekretariat
inż. Katarzyna Płachta
tel. 42 63 93 484
e-mail:  z.laryn.s@skwam.lodz.pl

Struktura Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

 •    Pracownia Audiologiczna,
 •    Pracownia Foniatryczna,
 •    Pracownia Otoneurologiczna,
 •    Pracownia Alergologiczna,
 •    Pracownia Dydaktyki Fizjoterapii,
 •    Pracownia Diagnostyki Endoskopowej,
 •    Pracownia Rynomanometryczna,
 •    Pracownia Polysomnograficzna.

Historia

Czytaj więcej...

Powstanie Katedry Laryngologii z Kliniką Wojskowej Akademii Medycznej, związane było z powołaniem z dniem 1 lipca 1958 r. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (Uchwała Rady Ministrów Nr 477 / 57 z dnia 7.11.1957 r. oraz Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 03 / Org. z dnia 19.05.1958 r.) w oparciu o Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego i Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi oraz Centralny Szpital Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Kliniką Otolaryngologii kierowali:
1959 – 1974 prof. dr med. Józef Borsuk,
1974 – 1987 prof. zw. dr hab. n. med. Jan Bożydar Latkowski,
1987 – 2003 prof. dr hab. n. med. Piotr Zalewski,
od 2003 prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski.

Na pierwszego Kierownika Katedry Laryngologii z Kliniką powołano w kwietniu 1959 r., ówczesnego doc. dr med. Józefa Borsuka.Ryc1

Od 1 października 1974 roku, kolejnym drugim Kierownikiem Katedry Laryngologii z Kliniką został mianowany przez Ministra Obrony Narodowej doc. dr hab. n. med. Jan Bożydar Latkowski, który kierował nią do 30.11.1987 r.Ryc2

Od 1 grudnia 1987 r., trzecim Kierownikiem Kliniki Otolaryngologicznej I. Ch. WAM zostałpowołany, ówczesny adiunkt Kliniki, dr hab. n. med. Piotr Zalewski.Ryc3W dniu 1 października 2003 r. Kierownikiem Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej, w wyniku przeprowadzonego konkursu, zostaje prof. dr hab. med. Jurek Olszewski, który jednocześnie zajmuje stanowisko Dziekana Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Jurek_Olszewski-ryc4

Zaczyna się nowy etap w działalności Kliniki. Skład etatowy Kliniki stopniowo zostaje uzupełniany. Wraz z uzupełnianiem składu etatowego Kliniki, następują zmiany strukturalne, dzięki zabiegom Kierownika Kliniki, a jednocześnie członka Senatu i Władz Uniwersytetu Medycznego.

Z-ca Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Piotr Pietkiewicz

dr hab. n. med. Jarosław Miłoński

dr hab. n. med.
Hanna Zielińska-Bliźniewska

adiunkt ds. dydaktycznych
dr n. med. Krzysztof Kuśmierczyk

dr hab. n. med. prof. UM Marzena Mielczarek

dr n. med. Marzena Bielińska

dr n. med. Joanna Urbaniak

dr n. med. Anna Jałocha-Kaczka

dr n. med. Joanna Michalska

lek. Kalina Owczarek

dr n. med. Piotr Niewiadomski

Joanna-nowosielska-grygiellek. Joanna Nowosielska-Grygiel

magdalena-waclaweklek. Magdalena Wacławek

img872lek. Katarzyna Kolary

Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizjoterapii
dr n. med. Marzena Bielińska

Kierownik Pracowni Polisomnograficznej
dr n. med. Michalska Joanna

Kierownik bloku operacyjnego
dr hab. n. med. Jarosław Miłoński

Kierownik Pracowni Otoneurologicznej
dr hab. n. med. Piotr Pietkiewicz

Kierownik Pracowni Foniatrycznej
dr n. med. Krzysztof Kuśmierczyk

Kierownik Pracowni Audiologicznej
dr hab. n. med. Marzena Mielczarek

Kierownik Pracowni Alergologicznej
dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska

Kierownik Pracowni Diagnostyki Endoskopowej
dr n. med. Joanna Urbaniak

 

Tematyka naukowo – badawcza

 • diagnostyka i terapia uszkodzeń narządu słuchu,
 • diagnostyka i terapia zaburzeń równowagi ciała i zawrotów,
 • leczenie szumów usznych elektrostymulacjami,
 • wpływ zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa na ucho wewnętrzne w oparciu o badanie SPPW, elektronystagmografię oraz przepływy krwi metodą dopplerowska,
 • ocena mowy zastępczej u laryngektomowanych w oparciu o badania pletyzmograficzne i pneumotachometryczne,
 • ocena wolnych rodników ponadtlenkowych i mechanizmów antyoksydacyjnych granulocytów krwi obwodowej oraz ich funkcji w przewlekłych schorzeniach otorynolaryngologicznych,
 • badania ultrastrukturalne narządu spiralnego u świnek morskich po doświadczalnym niedokrwieniu ucha wewnętrznego,
 • badania rozpuszczalnych antygenów sCD4 i sCD8 u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych,
 • ocena stężenia interleukiny IL-1 i IL-6 u chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych,
 • badania immunohistoenzymatyczne u chorych z naczynioruchowym i alergicznym nieżytem błony śluzowej nosa,
 • badania nad wpływem środowiska pracy na stan górnych dróg oddechowych, zmysłu słuchu, węchu i smaku,
 • badania nad zastosowaniem nowych preparatów i leków w leczeniu chorób otorynolaryngologicznych.
 • Badania molekularne i kliniczne u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych oraz nowotworami głowy i szyi,
 • Porównanie stymulacji kalorycznej wodnej i powietrznej w badaniu wideonystagmograficznym,

Analiza kliniczna patogenezy przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa z uwzględnieniem znaczenia ekspresji genów CYKLOOKYGENAZY 2, PERIOSTYNY , INTERLEUKINY-1 βETA, INTERLEUKINY-4 i INTERLEUKINY-13

 • Wpływ działania doustnych środków antykoncepcyjnych na wybrane parametry układu hemostazy u młodych kobiet z nagłym zaburzeniem czynności narządu słuchu i/lub układu równowagi.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 2955/B/P01/20007/33 Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wraz z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi uzyskała projekt badawczy nr N403 2955 33 pt. „Możliwości biologii molekularnej z wykorzystaniem procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów; OGG1, MUTYH, RAD51, XPD,XRCC1 i XRCC3 w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi.

Grant N 301 09932/3581. Znaczenie procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów: OGG1,MUTYH,RAD51,XPD,XRCC1 i XRCC3 dla diagnostyki i terapii nowotworów głowy i szyi. Kierownik projektu- dr hab. n. chem. Ireneusz Majsterek

Organizowane Konferencje
 • Otoneurologia na łączach
  W dniach 6-7 maja 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna „Otoneurologia na łączach”, której organizatorami byli Prof. dr hab. n. med. Henryk KAŹMIERCZAK…więcej na stronie…
 • VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
  Łódź, 6 – 8 czerwca 2013

  PROGRAM RAMOWY
  Instrumentalne metody badania głosu
  Zasady profilaktyki i prewencji oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy
  Nowoczesne metody diagnostyki audiologicznej i badania przesiewowe słuchu
  Zaburzenia procesu komunikacji i artykulacji
  Genetyczne uwarunkowania chorób narządu słuchu i głosu
  Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji oto neurologicznej.

 

 •  XV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii
  Łódź 19.09.-21.09.2013.

  PROGRAM RAMOWY
  Biologia molekularna i genetyka w walce z nowotworami
  Leczenie skojarzone nowotworów głowy i szyi
  Biologia molekularna i genetyka w walce z nowotworami
  Leczenie chirurgiczne i rekonstrukcyjne w nowotworach głowy i szyi
  Rehabilitacja chorych po operacjach nowotworów głowy i szyi
  Tematy wolne.

Najważniejsze publikacje

  1. Sikorski A., Olszewski J.: Suggestion on the classification of human renal hilus Folia Morphol. (Praga), 1981, 29, 2, 121-123
  2. Olszewski J., Sikorski A.: Anatomiczne podstawy znieczulenia nerwu sromowego w położnictwie Gin. Poi., 1986, 57, 2, 133-137

 1. Olszewski J.: The formation of the pudental nerve. Comparative anatomy Folia Morphol. (Warsz.), 1986, 45, 3, 212-218
 2. Olszewski J.:Anatomia warstwowa stawu kolanowego człowieka dla potrzeb tomografii komputerowej Chir. Narz. Ruchu Ortop. Poi., 1987, 52, 3, 177-182
 3. Olszewski J., Antoszewska M.: Żur Innen/ation des Musculus sphincter urethrae externus Anat. Anz. (Jena), 1988, 166, 239-244
 4. Sikorski A., Olszewski J., Miękoś E.:Anatomical consideration of selective pudendal neurectomy Uroi. Nephrol. (Budapest), 1987, 19, 2 159-163
 5. Olszewski J.:Le developpment foetal du muscle de 1’etrier Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1987, 22, 5, 358-361
 6. Olszewski J., Latkowski B., Zalewski P.: Morphometrie des osselets de 1’ouie pendant le developpement individuel de rhomme et son utilite pour cophochirurgie Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1987, 22, 7, 488-492
 7. Buczyłko K., Olszewski J., Staniaszczyk R.: Ań attempt at comparing CT images of petrous bonę with analogical sections of anatomical specimens Gegenbaurs morphol. Jahrb. (Leipzig), 1988, 134, 1, 59-65
 8. Olszewski J.: Die akustisch evozierten Potentiale des Truncus beim Meerschweinchen Gegenbaurs morphol. Jahrb. (Leipzig), 1988, 134, 6, 941-947
 9. 11.   Olszewski J., Latkowski B.: L’ influence de 1’ischemie artificielle de 1’artere vertebrale sur 1’efficacite des organes yestibulaires dans le test du fauteuil pendulaire chez les cobayes Cahiers d’O.R.L (Montpellier), 1990, 25 , 5, 342-349
 10. Olszewski J.: The method of electron microscopic study of Corti organ in guinea pig Folia Morphol. (Warsz.), 1989,1/4, 137-141
 11. Olszewski J.: Experimental ischemia of the vertebral artery and its effect on the brainstem auditory evoked responses in guinea pigs Folia Morphol. (Praga), 1990, 38, 1, 134-138
 12. Olszewski J.: Influence of experimental ischemia on the acoustic organ of guinea pigs in electron microscopic studies Gegenbaurs morphol. Jahrb. (Leipzig), 1990, 136, 3, 243-252
 13. Olszewski J.: Żur Morphometrie der Gehórknóchelchen beim Menschen im Rahmen der Entwicklung Anat. Anz. (Jena), 1990, 171, 187-191
 14. Olszewski J., Zalewski P., Markucki S.: Anatomische Grundlagen żur selektiven Blockade der Sympathikusfasern fur die Behandlung otolaryngologischer Krankheiten Otorhinolaryngol. Nova (Basel), 1992, 2, 272-275
 15. Olszewski J., Zalewski P.: Die Morpologie des Circulus arteriosus cerebri beim Meerschweinchen unter normalen Verhaltnissen und nach experimenteller Ischamie Otorhinolaryngol. Nova (Basel), 1994, 4, 107-111
 16. Olszewski J., Zalewski P.: Diagnostische Auswertung des Halsdrehtests bei der Doppler- Untersuchung der Arteriae vertebrales et basilaris Otorhinolaryngol. Nova, 1995, 5, 231 -235
 17. Konopka W., Zalewski P., Olszewski J., Olszewska – Ziąber A., Pietkiewicz P.: Tinnitus suppression by electrical promontory stimulation (EPS) in patients with sensorineural hearing loss Auris Nasus Larynx, 2001, 28, 35-40 (udział w badaniach i opracowanie wyników)
 18. Olszewski J., Zalewski P., Konopka W.: Evaluation of correlation between the type of vicarious speech in laryngectomized patients and the chosen plethysmographic parameters Proceedings 24th IALP Congress. Numegen University Press, Amserdam 1998, 224-226
 19. Olszewski J,. Zalewski P., Markucki S.: Cervical vertigo as diagnostic and therapeutic problem 20.000 yeux sous 1’Ulmer, 2000, 1, 50-54
 20. Schmidt J., Zalewski P., Olszewski J., Olszewska-Ziąber A.: Histopathological verification of clinical indications to partial interior turbinectomy Rhinology, 2001, 39, 147-150
 21. Olszewski J., Zalewski P., Konopka W., Olszewska-Ziąber A., Pietkiewicz P.: Treatment results of acoustic trauma Neurootology Newsletter, 2002, 6, 1, 37-38
 22. Olszewski J., Chudzik W., Miłoński J., Kuśmierczyk K.: Qualitative and quantitative studies in electron microscopy on influence of experimental ischemia of the vertebral arteries on the outer hair cells function in guinea pigs. Acta oto-rhino-laryngologica belg., 2003, 57, 151-154.
 23. 25.   Olszewski J., Chudzik W., Wiśniewski K., Miłoński J., Matyja R.: An assessment of concentrations of soluble CD4 and CD8 receptors in serum before and after surgical treatment in patients with chronić maxillary sinusitis. Am. J. Rhinol., 2003, 17,3,123-126.
 24. 26.   Olszewski J. (red.) UM, Łódź 2004. Fizjoterapia w otorynolaryngologii – skrypt dla studentów fizjoterapii.
 25. Majak J., Olszewski J., Miłoński J., Kuśmierczyk K.: Ocena wpływu czynnościowych zaburzeń prędkości przepływu w tętnicach kręgowych i w tętnicy podstawnej na występowanie zawrotów głowy u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Pol. Merk. Lek., 2005, 19, 11, 398-397
 26. Olszewski J., Miłoński J.,  Sułkowski W. J., Majak J., Olszewski S.:  Temporary hearing threshold shift measured by otoacoustic emissions in subiects expose to short-term impulse noise. International Journal of Occupational Medicine and  Environmental Health, 2005, 18, 4, 375-379
 27. Kluch  W., Olszewski J.: Zastosowanie statokinezjometrii w ocenie dynamicznego pobudzenia narządu przedsionkowego bodźcem dezorientacyjnym u pilotów. Otolaryngologia, 2006, 5, 1, 46-50.
 28. Olszewski J., Majak J., Pietkiewicz P., Łuszcz C., Repetowski M.: The association betwen positional vertebral and basilar artery flow lesion and prevalence and Neck Surgery, 2006, 134, 680-684
 29. 31.   Olszewski J., Latusiński J., Kita., Pietkiewicz P.,Starostecka B.,  Majak J.: Comparative assessment of aluminium and lead concentrations in serum and tissue bioptates in patients with laryngeal papilloma or cancer. BENT , 2006, 2, 47-49.
 30. Olszewski J., Miłoński J., Olszewski S., Majak J.: Hearing theshold shift measured by otoacoustic emiision after shooting noise exposure in soldiers using hearing protectors. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2006.
 31. Latkowski J. B., Olszewski J. : Ucho , nos, gardło i krtań. Co warto wiedzieć, choroby przyczyny, objawy, leczenie. 2007
 32. Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Role of impaired DNA repair in genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell. Biol. Toxicol., 2008.
 33. Pingot J., Olszewski J.: Ocen skuteczności przeciwbólowej terapii  wielokrotnego impulsu w zespołach bólowych kręgosłupa. Kwart. Ortop., 2008,  1,  57-64.
 34. Olszewski J., Miłoński.: Ocena wyników leczenia polipów nosa i zatok przynosowych metodą endoskopową. Otolaryng. Pol., 2008, 62, 4, 400-402.
 35. Olszewski J., Miłoński J.: Analiza flory bakteryjnej i grzybiczej zatok szczękowych u chorych operowanych metodą FESS.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 4, 458-461.
 36. Konopka W., Mielczarek M., Olszewski J.: Elektrostymulacja jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 5, 601-605.
 37. Kluch W., Olszewski J.: Ocena wyników leczenia przewlekłych przerostowych zapaleń krtani na podstawie badania wideolaryngostroboskopowego.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 680-685.
 38. Olszewski J., Konopka W., Repetowski M.: Wczesna ocena słuchu u chorych leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 731-734.
 39. Kowalska S., Konopka W., Słomińska R., Olszewski J.: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu uszkodzeń słuchu za pomocą audiometrii impedancyjnej.  Otolaryng. Pol., 2008, 62, 6, 764-768.
 40. Olszewski J., Wiśniewski K.: Ocena stężenia rozpuszczalnych antygenów sCD4 i sCD8 oraz antyoksydacyjnej aktywności enzymatycznej u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok szczękowych.  Otorynolaryngologia, 2008, 7, 2, 73-79.
 41. Olszewski J., Pietkiewicz P., Kuśmierczyk K., Bielińska M.: analiza przyczyn i wyników leczenia chorych z zawrotami głowy.  Otorynolaryngologia, 2008, 7, 3, 139-142.
 42. Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Role of impaired DNA repair i n genotoxic susceptibility of patients with head and neck cancer. Cell. Biol. Toxicol., 2009, 25, 489-497.
 43. usin P., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Golińska A., Majsterek I.: Comparative study of DNA damage and repair in head and neck cancer after radiation treatment. Cell. Biol. International., 2009, 33,  357-363.
 44. Śliwiński T., Markiewicz I., Rusin P., Pietruszewska A., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Młynarski W.,  Majsterek I.: Polymorphisms of the DNA base excision repair gene MUTYH in head and neck  cancer. Exp. Oncol., 2009, 31, 1, 1-3.
 45. Kluch W., Olszewski J.: Zastosowanie wideolaryngostroboskopii w diagnostyce oraz ocenie wyników leczenie u chorych ze zmianami organicznymi krtani.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 11-15
 46. Miłoński J., Olszewski J.: Endoskopowe leczenie chorych z zapaleniami zatok przynosowych i współistniejącymi anatomicznymi zaburzeniami drożności nosa.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 16-19.
 47. Zielińska-Bliźniewska H., Olszewski J.: Szumy uszne a depresja.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 20-23.
 48. Bielińska M., Olszewski J.: Ocena wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą kinezyterapii – doniesienie wstępne.  Otolaryng. Pol., 2009, 63 (7), 24-27.
 49. Rusin P., Walczak A., Zwierzchlejska A.,  Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Kaczmarczyk D., Kuśmierczyk K., Garncarek P., Pytel D., Śliwiński P.,   Majsterek I.: DNA damage and repair of head and cancer cells after radio- and chemiotherapy. Zeitschrift fuer Naturforschung C, 2009, 64, 601-610.
 50. Rusin P., Markiewicz L., Olszewski J., Morawiec-Bajda A., Kowalski M., Przybyłowska K., Kaczmarczyk D., Kuśmierczyk K., Majsterek I.: DNA double strand breaks repair and apoptosis induction in peripheral blood lymphocytes of head and neck cancer patients. Exp. Oncol., 2009, 31, 3, 1-5.
 51. Konopka W., Mielczarek M., Olszewski J.: Rzadki przypadek gruczolaka woskowinowego ucha środkowego za zachowaną błoną bębenkowa- opis przypadku.  Otorynolaryngologia, 2009, 8, 2, 93-95.
 52. Kowalski M., Przybyłowska K., Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Bielecka-Kowalska A., Pietruszewska W., Młynarski W., Szemraj J., Majsterek I.: Genetic polymorphisms in DNA base excision repair gene XRCC1 and the risk of squamous cell carcinoma of the head and neck. J. Exp. Clin. Cancer  Res., 2009, 28-37.
 53. owalski M., Rusin P., Olszewski J., Morawiec-Sztandera A., Fartak A., Bielecka-Kowalska A., Błaszczyk J., Majsterek I.: Oxidative DNA damage and rep air after genotoxic treatment of head and neck cancer cells. Clin. Exp. Med. Lett., 2009, 50, 1, 5-10.
 54. Pawłowska E., Janik-Papis K., Rydzanicz M., Zuk K., Kaczmarczyk D., Olszewski J., Szyfter K., Błasiak J., Morawiec-Sztandera A.: The Cys326 allele of the 8-.Oxoguanine DNA N-Glycosylase 1 gene as a risk factor In smoking- and drinking-associated larynx cancer.  Tohoku J. Exp. Med., 2009, 219, 269-275.
 55. Olszewski J., Zielińska -Bliźniewska H., Pietkiewicz P.: Rzadki przypadek jednoczasowego zaostrzonego ziarninowo-ropnego zapalenia obustronnego ucha środkowego z występującymi powikłaniami usznopochodnymi.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 1, 32-39
 56. Urbaniak J., Olszewski J.: Zawroty głowy jako prawdopodobny skutek stosowania antykoncepcji doustnej.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 1, 14-17.
 57. Olszewski J. Pietkiewicz P., Zielińska-Bliźniewska H., Foczpański J., Urbaniak J.: Przypadek rany szarpanej szyi z wielomiejscowym uszkodzeniem ściany gardła, błony tarczowo-gnykowej oraz porażeniem fałdu głosowego i tachykardią.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 2, 125-129.
 58. Olszewski J.: Charakterystyka urazów wojennych w otolaryngologii. Część I. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 2, 143-149.1.103. Olszewski J.: Postępowanie w urazach wojennych w otolaryngologii. Część II.  Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 2, 150-158.
 59. Olszewski J., Pietkiewicz P., Miłoński J., Bielińska M.,: Zastosowanie testu VHIT (Videonystagmography Head Impulse Test) w diagnostyce uszkodzeń kanałów półkolistych.  Otolaryng. Pol., 2010, 64 (7), 32-35.
 60. Kluch W., Zielińska-Bliźniewska H., Urbaniak J., Agnieszka Mazurek A., Joanna Michalska J., Jurek Olszewski J.: Analiza akustyczna głosu u chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani przed leczeniem oraz po leczeniu chirurgicznym. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 3, 261-265.
 61. Repetowski M., Foczpański J., Olszewski J.: Ropowica szyi jak problem   kliniczny i społeczno-ekonomiczny. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 3, 266-268.
 62. Zielińska-Bliźniewska H., Miłoński J., Olszewski J.: Przypadek nagłej głuchoty u chorego leczonego peginterferonem ?2b z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Lekarz Wojskowy, 2010, 88, 3, 275-278.
 63. Zielińska-Bliźniewska H., Repetowski M., Olszewski J.: Zastosowanie kriochirurgii w leczeniu niealergicznych nieżytów nosa.  Otorynolaryngologia, 2010, 9, 2, 71-75.
 64. Pepaś R., Pietkiewicz P., Olszewski J.: analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych.  Aktualn. Neurol., 2010, 10(1), 51-54.
 
członek-Komitetu-Nauk-klinicznych-PAN--nominacja