Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej- Centralny Szpital Weteranów – Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 4, piętro 4

e-mail: kardiologia.interwencyjna@umed.lodz.pl

Sekretariat Kliniki tel. 42-639-35-63

Sekretariat Katedry i Kliniki Kardiologii UMED tel. 42-639-35-61

Dyżurka pielęgniarek tel. 42 -639-35-66

Pokój lekarski tel. 42-639-35-53

ZESPÓŁ LEKARSKI

Kierownik

profesor UM, dr hab. n. med. Michał Plewka, FESC specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Kliniki, Kierownik Pracowni Hemodynamiki

dr n. med. Włodzimierz Grabowicz, adiunkt UM specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Starsi Asystenci

Specjaliści kardiologii i chorób wewnętrznych

dr n. med. Tomasz Grycewicz, Adiunkt dydaktyczny UM

dr n. med. Emilia Borowik

dr n. med. Iwona Karcz-Socha

dr n. med. Tomasz Wcisło

lek. med. Paweł Kubiński

lek. med. Konrad Masiarek

lek. med. Ewelina Pokrywka

Specjaliści kardiologii:

dr n.med. Ewa Oszczygieł, adiunkt UM

lek. med. Ewa Grabska-Targalska

lek. med. Tomasz Górnik

lek. med. Marcin Książczyk

lek. med. Tomasz Kucejko

lek. med. Artur Łagodziński

lek. med. Anna Szwedzińska

Rezydenci w trakcie specjalizacji:

lek. med. Jan Będkowski

lek. med. Magdalena Borowiecka-Kutwin

lek. med. Iwona Duraj

lek. med. Filip Dziwisz

lek. med. Katarzyna Nawarska

lek. med. Katarzyna Pietruszewska

lek. med. Agnieszka Pietruszyńska-Reszetarska

lek. med. Izabela Warchoł, asystent UM

lek. med. Justyna Zborowska

Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki

mgr Dorota Musiałek

Pielęgniarka Oddziałowa Pracowni Hemodynamiki

lic. Magdalena Maciaszek

Sekretariat

mgr Magdalena Francew, sekretarka Katedry i Kliniki Kardiologii

mgr Paulina Chorąziak, sekretarka medyczna

Agnieszka Błońska, sekretarka medyczna

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca znajduje się w nowoczesnym budynku Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego. Bazę łóżkową stanowi 27 łóżek, w salach 2-3 osobowych z pełnymi węzłami sanitarnymi.  Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dysponuje 8 monitorowanymi stanowiskami wyposażonymi w urządzenia rejestrujące parametry hemodynamiczne w czasie rzeczywistym.

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI

Pracownia Hemodynamiki wyposażona jest w innowacyjny angiograf Phillips Azurion 7, dzięki któremu można wykonać pełną diagnostykę i zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej. Zespół pracowni codziennie pełni dyżur hemodynamiczny ratując zdrowie i życie mieszkańców Łodzi i okolic, trafiających z ostrym zawałem serca. Lądowisko dla helikopterów zlokalizowane bezpośrednio nad Kliniką pozwala zminimalizować czas dotarcia pacjentów w stanach nagłych. W codziennej praktyce klinicznej wykorzystywane jest ultrasonograficzne badanie wewnątrznaczyniowe o wysokiej rozdzielczości (IVUS – Acist HD), które pozwala na dokładną ocenę naczyń wieńcowych oraz pomiary cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR). W Pracowni wykonywane są zaawansowane zabiegi interwencyjne w zakresie przewlekłych okluzji t. wieńcowych, bifurkacji, zwapnień (techniki rotablacji, balonów sonicznych itp.) oraz zabiegi w zakresie strukturalnych wrodzonych wad serca- przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII

W Pracowni Elektrokardiologii wykonujemy liczne zabiegi związane z elektrostymulacją oraz ablacje zaburzeń rytmu serca.  Są to zabiegi takie jak: implantacja rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń do resynchronizacji komór a także nowoczesne zabiegi implantacji urządzeń ze stymulacją pęczka Hisa, bądź okolicy lewej odnogi pęczka Hisa. Wykonujemy pełne spektrum zabiegów ablacji, zarówno metodą klasyczną, jak i z użyciem systemów elektroanatomicznych CARTO, Ensite Precision oraz systemu do krioablacji balonowej, ablacje podłoża arytmii komorowych i nadkomorowych

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

Pracownia echokardiografii posiada certyfikat akredytacji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, świadczący o eksperckim poziomie wykonywanych badań. Dysponujemy najnowszymi echokardiografami Phillips Epiq Elite i Affiniti 70 oraz Siemens Acuson SC2000 z głowicą trójwymiarową. Za pomocą dedykowanej stacji roboczej Phillips/Tomtec możliwa jest precyzyjna cyfrowa analiza parametrów odkształcenia miokardium. Wykonujemy badania przezprzełykowe, w tym monitorowanie zabiegów strukturalnych i ablacji, badania obciążeniowe, kontrastowe. Do dyspozycji lekarzy dyżurnych służą dwa przenośne tabletowe ultrasonografy Phillips Lumify do oceny kardiologicznej i naczyniowej.

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ

W Klinice prowadzone są badania elektrokardiologii nieinwazyjnej tj. techniki holterowskie EKG, próby czynnościowe, monitorowanie ciśnienia tętniczego w warunkach ambulatoryjnych, diagnostyka omdleń, w tym testy pochyleniowe z kwalifikacją do zabiegów kardioneuromodulacji.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA CT i NMR

Klinika współpracuje ze znajdującym się na terenie Szpitala, Zakładem Radiologii UM, dysponującym 64-rzędowym tomografem komputerowy oraz 1,5 teslowym rezonansem magnetycznym, na którym wykonywane są badania pacjentów z ostrymi i przewlekłymi chorobami serca. Dzięki tej współpracy i zastosowaniu protokołu „tripple rule out” możliwe jest nieinwazyjne wykluczenie ostrego zespołu wieńcowego, ostrego zespołu aortalnego i ostrej zatorowości płucnej podczas jednego badania metodą angio-TK.

SPECT jest to badanie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego, które pozwala na nieinwazyjną diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej oraz służy do oceny niedokrwienia, żywotności i perfuzji mięśnia sercowego przed kwalifikacją do diagnostyki inwazyjnej.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Lekarze Kliniki Kardiologii przyjmują pacjentów ambulatoryjnych w Poradni Kardiologicznej (kwalifikacja i kontrola po zabiegach, program KOS-ZAWAŁ, Program koordynowanej opieki w ramach sieci kardiologicznej- poziom referencyjności AOS-II)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu kardiologii ze studentami 4 i 6 roku Wydziału Lekarskiego UM, polsko- i anglojęzycznych oraz dla kierunku elektrokardiologia w Oddziale Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego UM. Studenci odbywają ponadto zajęcia fakultatywne oraz uczestniczą w pracach Koła Naukowego. Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych. Klinika prowadzi cykliczne szkolenia i spotkania naukowe, w tym przygotowujące do egzaminów specjalizacyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

W Klinice prowadzone są badania naukowe m.in. z zakresu kardiologii interwencyjnej, zaburzeń rytmu i nowoczesnej farmakoterapii sercowo naczyniowej. Kierownik i pracownicy naukowi Kliniki są autorami ponad 300 prac naukowych oraz  kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach akademickich. W ramach wspólnych projektów naukowych Klinika współpracuje z ośrodkami zagranicznymi, w tym Harvard Medical School, USA,  Medical University of Vienna , Medical University of Graz, Ludwig-Maximilians-University of Munich, uczestniczy w międzynarodowych, wielośrodkowych badaniach, m. in. FARADAY, EMPATHY, MITPROL, rejestrach ostrych zespołów wieńcowych, ablacji, infekcyjnego zapalenia wsierdzia i innych. Zespół Kliniki regularnie i czynnie bierze udział w najważniejszych Kongresach i Konferencjach Kardiologicznych w Europie i USA (m. in. ESC, PTK, AHA, TCT, World Congress of Cardiology, Euroecho, Polecho, Polstim, EHRA).