Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddzialem Dziennego Pobytu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
plac Gen. Józefa Hallera 1, 90-647 Łódź
tel./fax. 42/639-30-64

Kierownik Kliniki
Prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska – Okońska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Urszula Rogulska

Przedmiot działalności Kliniki

 • Rehabilitacja neurologiczna (wczesna, wtórna) w ramach oddziału stacjonarnego
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach oddziału stacjonarnego

Działalność naukowo-badawcza/osiągnięcia

W ramach prac doktorskich oraz habilitacji realizowane są w Klinice następujące projekty badawcze:

 1. Wpływ magnetoledoterapii z zastosowaniem maści Traumell S w podwójnej ślepej próbie na wyniki fizjoterapii u pacjentów z choroba zwyrodnieniową stawów kolanowych.
 2. Wpływ fizjoterapii na powrót funkcji wykonawczych u chorych po udarze mózgu.
 3. Ocena wpływu nowoczesnych metod fizykalnych i leczenia farmakologicznego na efekty rehabilitacji u pacjentów z dolną ostrogą piętową.
 4. Ocena skuteczności metod fizjoterapeutycznych stosowanych w leczeniu zespołu bolesnego barku u pacjentów z uszkodzeniem neuronu centralnego.
 5. Wpływ terapii farmakologicznej z zastosowaniem cytykoliny na poprawę sprawności ruchowej oraz funkcji poznawczych u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu objętych kompleksową rehabilitacją.
 6. Ocena wpływu terapii neurologopedycznej na poprawę funkcji językowych oraz funkcji poznawczych u pacjentów po udarze mózgu.
 7. Efekty rehabilitacji przedoperacyjnej a skuteczność endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego.
 8. Ocena funkcji posturalno-ruchowych, koordynacyjnych i odruchowych u dzieci i młodzieży z wywiadem przedwczesnego pionizowania i zaburzeń ontogenezy w pierwszym roku życia.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek Fizjoterapia, studiów stacjonarnych  jednolitych oraz  I0 i  II0 w zakresie przedmiotów (do 7500 godzin rocznie) tj.:
– kinezyterapii,
– fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i neurochirurgii,
– diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji w chorobach układu nerwowego,
– pedagogiki ogólnej i pedagogiki specjalnej,

oraz fakultetów:

 • masaż limfatyczny,
 • metody neurofizjologicze,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem zabawowych form ćwiczeń,
 • komunikacja medyczna,
 • projektowanie i analiza badań ankietowych w ochronie zdrowia

mindfulness – techniki „uważnej świadomości” w praktyce fizjoterapeuty