Klinika/Oddział Geriatrii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-647 Łódź Plac Hallera 1

Kierownik Kliniki/Oddziału
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii

Z-ca Kierownika Oddziału
dr n.med. Robert Błaszczak

Sekretariat Kliniki/Oddziału
mgr Agnieszka Wójcik
tel. 42 639 30 52
z.geria.s@skwam.lodz.pl

Zakres działalności dydaktycznej:

 1. dla studentów kierunku dietetyka I i II stopnia
  zajęcia kliniczne, seminaria, wykłady
 1. dla studentów kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia
  zajęcia kliniczne, seminaria, wykłady
 1. dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne
  wykłady, zajęcia kliniczne
 1. dla studentów kierunku Pielęgniarstwa I stopnia
  wykłady, zajęcia praktyczne
 1. dla studentów kierunku Fizjoterapia I i II stopnia
  wykłady, seminaria, zajęcia kliniczne

Klinika prowadzi:

 1. działalność naukowo – badawczą w zakresie chorób występujących u osób starszych, w tym zakresie złożonych problemów medycznych, tzw. wielochorobowości;
 2. działalność naukowo – badawczą dotyczącą profilaktyki chorób wieku podeszłego;
 3. działalność diagnostyczną, leczniczą i konsultacyjną w zakresie chorób wieku podeszłego;
 4. opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności Kliniki;
 5. opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia metody oceny technologii medycznych;
 6. upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej.

Pozostała działalność:

W ramach kształcenia podyplomowego realizowane są:

 1. studia doktoranckie,
 2. staże specjalizacyjne  (kierunkowe i cząstkowe  z zakresu geriatrii, rehabilitacji medycznej),
 3. staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych,

Osiągnięcia naukowe w latach 2012 – 2017

Publikacje naukowe o charakterze prac poglądowych, oryginalnych i kazuistycznych na łamach czasopism medycznych z dodatnim wskaźnikiem Impact Factor.

Kostka J, Borowiak E, Kostka T: Nutritional status and quality of life in different populations of older people in Poland. Eur J Clin Nutr. 2014 Nov;68(11):1210-1215. doi: 10.1038/ejcn.2014.172.

Guligowska AR, Pigłowska M, Śmigielski J, Kostka T: Inappropriate structure of nutrient consumption deteriorates further with coexistent cardiometabolic diseases in elderly people from Poland. Pol Arch Med Wewn 2015 Aug 12;125(7-8):521-31.

Wysokiński A, Sobów T, Kłoszewska I, Kostka T: Mechanisms of the anorexia of aging – a review. Age (Dordr). 2015 Aug;37(4):9821. doi: 10.1007/s11357-015-9821-x.

Joanna Kostka, Tomasz Kostka, Ewa Borowiak. Physical activity in older adults in relation to place of residence and coexistent chronic diseases. J Phys Act Health 2017; 14: 20-28.

B.K. Sołtysik, Ł. Kroc. M. Pigłowska. A. Guligowska. J. Śmigielski, T. Kostka. Evaluation of work and life conditions and the quality of life in 60-65 year-old white collar employees, physical workers and unemployed controls. J Occup Environ Med. 2017 May;59(5):461-466. doi: 10.1097/JOM.0000000000001029.

Prace badawcze w ramach grantów UE i ministerialnych:

 1. Healthy Ageing Research Centre (HARC) – rozwój badań naukowych koncentrujących się głównie na obszarach związanych z aktywnym i zdrowym starzeniem. Misją HARC jest wspieranie rozwoju działalności naukowej Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Projekt we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP) Występowanie wskaźników stresu oksydacyjnego i wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a sprawność funkcjonalna osób starszych w kontekście obciążenia pracą.
 3. Projekt SUNFRAIL Reference Sites Network for Prevention and Care of Frailty and Chronic Conditions in community dwelling persons of EU Countries (HP3) – Sieć ośrodków referencyjnych prewencji i opieki w zespole słabości i chorobach przewlekłych u osób starszych zamieszkałych w środowisku domowym w Unii Europejskiej.
 4. Projekt SCOPE Screening for Chronic Kidney Disease (CKD) among Older People across Europe (Horizon 2020) – Badania przesiewowe w kierunku przewlekłej choroby nerek u osób starszych w Europie.

 

Skład osobowy:

Kierownik Kliniki/Oddziału – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka (specjalizacje: choroby wewnętrzne, rehabilitacja, medycyna sportowa, geriatria,, Prorektor ds. Kształcenia)

z-ca Kierownika Oddziału
de n. med. Robert Błaszczak (specjalista chorób wewnętrznych, geriatra, Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii)

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Kwaśniak

Starsi Asystenci
dr n. med. Katarzyna Smyj
dr n.med. Bartłomiej Sołtysik
lekarz medycyny Edyta Piechocka-Wochniak

Młodsi Asystenci
lek. Elizaveta Fife
lek. Anna Cieślak – Skubel
lek. Edyta Graczyk
Błażej Biniek

Młodsi Asystenci – Rezydenci
Aleksandra Lutostańska
Klaudia Romańska
Karolina Klimek
Renata Korycka

Sekretariat Kliniki/Oddziału
mgr Agnieszka Wójcik