Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi

Cel projektu i planowane efekty

Celem projektu jest ograniczenie progresji przewlekłej choroby nerek poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osób z chorobą wykrytą w okresie trwania projektu.

Realizacja projektu wpłynie na utrzymanie oraz przedłużenie aktywności zawodowej uczestników i uczestniczek projektu – osób powyżej 50 roku życia.

Seria badań pozwoli na wcześniejsze wykrycie przewlekłej choroby nerek w stadiach,
w których jest ona wyleczalna i pozwoli na dłuższą aktywność zawodową osób nią dotkniętych.

Projekt zwiększy poziom wiedzy na temat choroby oraz umiejętność samoopieki i zaangażowania w kontrolę swojego stanu zdrowia. Pozostałe osoby, dzięki zdobytej wiedzy, zapobiegną u siebie rozwojowi przewlekłej choroby nerek.

Dlaczego „przewlekła choroba nerek”?

Przewlekła choroba nerek uznawana jest obecnie za chorobę cywilizacyjną i poważny problem społeczny. Szacuje się, że występuje ona u 600 mln ludzi na świecie i u ponad 4,2 mln osób w Polsce. Obserwuje się wzrost częstości występowania  przewlekłej choroby nerek a jako przyczynę tej tendencji wskazuje się starzenie się populacji, epidemię otyłości oraz cukrzycy typu 2.

Kto może skorzystać z Projektu

Mieszkańcy Łodzi w wieku od 50 do 65 lat, spełniający poniższe kryteria:

– osoby pracujące lub aktywnie poszukujące pracy,

– osoby z dotychczas nie rozpoznaną chorobą nerek,

– osoby, u których występuje co najmniej jeden z czynników ryzyka:

  • cukrzyca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • przebyta ostra niewydolność nerek,
  • ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • zaburzenia strukturalne układu moczowego z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego, 
  • choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
  • schyłkowa niewydolność nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,
  • otyłość z BMI pow. 35 kg/m2,

– osoby, które w ciągu ostatnich 12 m-cy nie miały wykonanych w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych w kierunku Przewlekłej Choroby Nerek.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 2000 osób.

Planowane interwencje

I konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt:

Lekarz przeprowadza ogólny wywiad oraz wykonuje  badanie przedmiotowe pacjenta, pomiary antropometryczne, dwukrotne badanie ciśnienia, na podstawie których może zakwalifikować pacjenta do Programu.

Pacjentowi, który zakwalifikował się do Programu, lekarz zleca badania diagnostyczne: ogólne badanie moczu z oceną białkomoczu oraz osadu moczu, badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi z oszacowaniem na jej podstawie stopnia przesączania kłębuszkowego.

II konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej realizującym projekt:

Omówienie wyników badań diagnostycznych, od których uzależnione jest dalsze postępowanie.

1) Wyniki badań wykluczają PChN – lekarz przeprowadza rozmowę edukacyjną nt. PChN, zagrożeń z nią związanych uwzględniając występujące u danej osoby czynniki ryzyka rozwoju PChN. Pacjent otrzymuje materiały informacyjne nt. PChN, zaświadczenie o udziale w Programie z zaleceniami oraz wypełnia ankietę satysfakcji pacjenta. Pacjent kończy udział w projekcie. Dalsza opieka nad daną osobą powinna być prowadzona przez lekarza POZ w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

2) Występują podejrzenia PChN – dalsza diagnostyka:

Wyniki wykazują nieprawidłową wartość stężenia kreatyniny – w ciągu 2 tygodni u pacjenta zostanie wykonane kolejne oznaczenie mające na celu wykluczenie ostrego uszkodzenia nerek.

Wyniki wskazują na białkomocz – u pacjenta zostanie wykonane badanie albuminurii.

Kolejne konsultacje lekarskie – pacjent może zostać skierowany na kolejne konsultacje lekarskie w ramach projektu (maksymalnie 5 konsultacji).

Wyniki badań potwierdzają PChN – lekarz wg wskazań może zlecić dodatkowo wykonanie USG układu moczowego oraz kieruje pacjenta na konsultację nefrologiczną.

Konsultacja nefrologiczna – z wynikami badań USG pacjent zgłasza się do nefrologa na konsultację. U pacjentów wymagających objęcia specjalistyczną opieką nefrologiczną, lekarz nefrolog zleca zgłoszenie się do lekarza POZ w celu uzyskania skierowania do dalszej opieki w ramach NFZ.

Lekarz nefrolog wręcza również pacjentowi zaproszenie do udziału w warsztatach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu przez lekarza nefrologa i/lub pielęgniarkę nefrologiczną oraz dietetyka.

Pacjent może również skorzystać z 3 indywidualnych konsultacji z dietetykiem, podczas których m.in. zapozna się z zasadami prawidłowego żywienia oraz otrzyma spersonalizowane zalecenia żywieniowe.

Informacje dostępne na stronie www:
httpss://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/zdrowe-nerki/