Praktyki / Staże

Załącznik nr 6 do Regulaminu praktyk
SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PRAKTYKI W USK IM. WAM – CSW W ŁODZI
PRAKTYKI STUDENCKIE (dotyczy studentów Uczelni innych niż Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
1. Należy przygotować podanie o przyjęcie na praktyki skierowane do Dyrekcji Szpitala, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk,
dostępny na stronie internetowej szpitala: https://skwam.lodz.pl/?page_id=3610
2. Informacje o porozumieniu zawartym między Uczelnią a Szpitalem należy uzyskać w Biurze Organizacyjnym Szpitala. W przypadku braku porozumienia,
osoba ubiegająca się o przyjęcie na praktyki zawodowe, zobligowana jest do dostarczenia podpisanego przez Uczelnię porozumienia w momencie
składania podania na praktyki – wzór porozumienia do pobrania ze strony internetowej Szpitala.
3. Należy udać się na rozmowę z właściwym Kierownikiem komórki organizacyjnej, w której odbywać się ma praktyka zawodowa, i uzyskać pisemną
zgodę na jej odbycie.
4. Podanie zawierające zgodę właściwego Kierownika komórki organizacyjnej należy złożyć w Kancelarii Szpitala, nie później niż 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem praktyk.
5. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk należy zgłosić się wraz z kompletem dokumentów określonych w § 2 ust. 4 i ust. 7 Regulaminu praktyk,
do Biura Organizacyjnego.
6. Należy udać się na szkolenie z zakresu BHP oraz Ochrony Danych Osobowych.
7. Po odbyciu szkoleń należy zgłosić się ponownie do Biura Organizacyjnego po odbiór identyfikatora.
PRAKTYKI STUDENCKIE (dotyczy studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
1. Należy przygotować podanie skierowane do Dyrekcji Szpitala (wzór podania do pobrania na stronie Wydziału UM w Łodzi).
2. Należy udać się na rozmowę z właściwym Kierownikiem komórki organizacyjnej, w której odbywać się ma praktyka zawodowa, i uzyskać pisemną
zgodę na jej odbycie.
3. W podaniu w miejscu porozumienia należy wpisać datę jego zawarcia: 01.04.2022r. i zaznaczyć opcję „nie”.
4. Podanie zawierające zgodę właściwego Kierownik komórki merytorycznej należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji celem uzyskania pisemnej zgody
Dyrektora Szpitala.
5. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk podanie należy odebrać z Sekretariatu Dyrekcji i udać się z nim na szkolenie z zakresu BHP oraz Ochrony
Danych Osobowych.
6. Praktykant w dniu rozpoczęcia praktyk zobowiązany jest posiadać wszystkie dokumenty wskazane w porozumieniu zawartym między Szpitalem
a Uczelnią.
7. Praktykant zobowiązany jest do noszenia identyfikatora wydanego przez Uczelnię

Regulamin praktyk studenckich.

Wzór podania na staż

Wzór porozumienia w sprawie odbycia praktyk w formie płatnej.
Wzór porozumienia w sprawie odbycia praktyk w formie bezpłatnej.
Wzór podania o przyjęcie na praktyki.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
Oświadczenie o posiadaniu aktualnych szczepień.
Cennik praktyk.
Schemat postępowania w przypadku ubiegania się o praktyki.