O szpitalu

Nasze doświadczenie i tradycja

Największy uniwersytecki szpital w Łodzi

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów został zbudowany w 1937 roku. Zlokalizowany w pięknym pod względem architektonicznym obiekcie, zaprojektowanym przez włoskiego architekta, powstał dużym nakładem kosztów i został wykonany niezwykle starannie. Miarą jego standardu w latach 30. XX wieku było między innymi wyposażenie go w centralną instalację klimatyzacyjną.

W okresie okupacji Szpital służył najpierw armii niemieckiej, a następnie – jako szpital ewakuacyjny dla jednostek frontowych – armii radzieckiej. W czerwcu 1945 roku został przejęty przez Wojsko Polskie i wkrótce po tym przyjął nazwę Szpitala Klinicznego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Polskiej Armii. Później – kiedy został samodzielną jednostką wojskową i otrzymał status placówki naukowej – nazwa ta zmieniła się na Szpital Kliniczny z Polikliniką. W roku 1958 została powołana do życia Wojskowa Akademia Medyczna, w związku z czym Szpital przeszedł kolejną reorganizację, tym razem otrzymując nazwę I Centralnego Szpitala Klinicznego WAM. Oddziały szpitalne uzyskały status klinik.

Od początku 1996 roku Szpital zaczął działać na nowych zasadach organizacyjnych – został wydzielony ze struktur Wojskowej Akademii Medycznej, uzyskując samodzielność gospodarczą. W 2002 roku na mocy Ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego szpital został włączony w strukturę nowotworzonego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szpital funkcjonował pod nazwą Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej.

W 2006 roku powołany został Centralny Szpital Weteranów, jedyna w Polsce tego typu placówka służby zdrowia oferująca świadczenia medyczne wszystkim kombatantom i weteranom niezależnie od miejsca zamieszkania. Ta grupa pacjentów wymaga wieloprofilowej diagnostyki oraz stosowania szeroko rozumianej terapii i rehabilitacji, ze względu na podeszły wiek, a także urazy odniesione podczas walk o niepodległość. Unikatowy charakter naszego szpitala sprawia, że jest on miejscem gdzie kombatanci i ich najbliższa rodzina czują się w pełni dowartościowani, znajdują atmosferę szczerej życzliwości oraz dobrą opiekę i pomoc medyczną.

W kwietniu 2009 roku szpital im. WAM połączył się ze szpitalem im. gen. Szareckiego, przyjmując nazwę Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów. W wyniku kolejnej fuzji ze szpitalem im. Sterlinga od marca 2010 roku funkcjonuje największa uniwersytecka placówka w regionie łódzkim.

Budynek szpitalaW marcu 2014 roku zostało oddane do użytku po blisko 40 latach budowy Centrum Kliniczno – Dydaktyczne. Pierwszym pacjentom wykonano w Centrum badania w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej. Liczba chorych w tej najnowocześniejszej łódzkiej placówce obejmuje czterystu pacjentów hospitalizowanych w licznych klinikach i oddziałach, diagnozowanych w pracowniach echokardiografii, angiografii i hemodynamiki, RTG, USG, MRI, CT. W Centrum wykonuje się skomplikowane zabiegi m.in. kardiochirurgiczne w jednej z najnowocześniejszych w kraju sali hybrydowej. Na pacjentów czekają komfortowe sale chorych w klinikach: kardiologicznej, kardiochirurgicznej, elektrokardiologicznej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, diabetologicznej, nefrologicznej, ortopedycznej i rehabilitacji. W CKD otworzona została również  nowocześnie wyposażona  stacja dializ.

Szpital im. WAM jest największym uniwersyteckim szpitalem w województwie łódzkim i najnowocześniejszą publiczną placówką służby zdrowia w regionie i kraju. W jego struktury zostały włączone kolejne dwa szpitale. W 2014 roku przyłączone zostało Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr. Z. Radlińskiego. Dorośli oraz mali pacjenci klinik ortopedycznych i poradni specjalistycznych są teraz hospitalizowani w bardzo nowoczesnych i przyjaznych warunkach w Centrum Kliniczno- Dydaktycznym. W 2014 roku  włączony został także I Szpital Miejski im. dr. E. Sonnenberga. W strukturze tej jednostki powstaje obecnie Kliniczne Centrum Medyczne Seniora. W listopadzie 2014r. otwarty został jedyny w naszym mieście publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, tak bardzo potrzebny dla opieki nad ciężko chorymi pacjentami, w którym docelowo planowane jest rozciągnięcie opieki medycznej nad tak liczną, bo obejmującą 100 osób, grupą  pacjentów.

Docelowa, łączna liczba przyjmowanych pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, hospitalizowanych w pięciu  lokalizacjach, wyniesie 1000 osób.

 

Nowoczesna medycyna

Misją naszej placówki jest zapewnienie wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej, w oparciu o nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny, przy jednoczesnym zachowaniu przez zespół wysokich standardów jakości, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Doświadczenie, jakim może się poszczycić nasza placówka budowane jest od przeszło 75. lat. Nowatorskie metody diagnostyczno-lecznicze, które wprowadzano właśnie w tym szpitalu, pozwoliły na wykonanie wielu pionierskich zabiegów, wielokrotnie ratując ludziom życie i zdrowie.

Pod względem liczby wdrażanych innowacyjnych zabiegów, przeprowadzanych na najwyższym światowym poziomie, Szpital im. WAM jest wiodącym ośrodkiem w regionie. We wrześniu 2014 roku lekarze z Kliniki Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala im. WAM, jako drudzy na świecie, usunęli pacjentce guz żołądka metodą hybrydową. Na początku 2014 roku tę metodę zastosowali po raz pierwszy amerykańscy lekarze. Dzięki połączeniu metody endoskopowej i laparoskopowej, łódzcy chirurdzy precyzyjnie usunęli guz pacjentce.

Kolejny sukces w 2014 roku odnieśli lekarze z Kliniki Elektrokardiologii. We wrześniu 2014 roku przeprowadzili pierwszą w Polsce implantację podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD). Zabieg został wykonany u chorego, u którego wszczepienie standardowego przeznaczyniowego kardiowertera-defibrylatora nie było możliwe ze względu na uprzednio implantowaną sztuczną zastawkę trójdzielną oraz przebyte infekcyjne zapalenie wsierdzia.

W 2014 roku zrealizowano jeden z pierwszych w kraju zabieg wszczepienia nowego typu kardiowertera-defibrylatora w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca. To jedyny skuteczny system, który został dopuszczony do stosowania w warunkach obrazowania całego ciała metodą rezonansu magnetycznego. Ten nowoczesny system wykorzystuje unikatowy algorytm redukcji impulsów, który pozwala jeszcze dokładniej diagnozować niebezpieczne zmiany rytmu serca i zapobiegać wysyłaniu impulsów w odpowiedzi na łagodną arytmię czy na szum elektryczny.

W Szpitalu im. WAM inwestuje się w najnowszą wiedzę technologiczną, dzięki której możliwe jest  wdrażanie na bieżąco nowatorskich zabiegów. W latach 2009-2013 wprowadzono liczne innowacyjne zabiegi w naszym szpitalu: denerwacji nerek, indywidualnej rekonstrukcji oczodołu przy wykorzystaniu drukarki 3D, rekonstrukcji twarzy, rekonstrukcji żuchwy, skroni i stawu z endoprotezą stawu żuchwowego z użyciem drukarki 3D, usunięcia zaćmy z wszczepieniem najnowszej generacji soczewek, wykorzystanie techniki 3D do przygotowania  implantów stomatologicznych.