INFORMACJE DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

 

Szybka terapia onkologiczna

Pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. Czas ma tu bardzo duże znaczenie, dlatego od 1 stycznia 2015 r. uruchomiliśmy program szybkiej terapii onkologicznej dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

PAKIET ONKOLOGICZNY wprowadza tzw. szybką terapię onkologiczną. W ramach pakietu powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby. Czas oczekiwania pozostałych pacjentów na świadczenia specjalistyczne nie wydłuży się, ponieważ zmiany dotyczą pacjentów onkologicznych, dla których powstaje osobna lista oczekujących na nielimitowane świadczenia.

Szybka terapia onkologiczna usprawnia dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i systematyzuje proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu maksymalnych terminów na realizację poszczególnych etapów leczenia. Zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie nowotworów ma usprawnić ten proces.

Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydać także lekarz specjalista w poradni specjalistycznej, jeśli zdiagnozuje nowotwór złośliwy u pacjenta, którego leczy. Pacjent może otrzymać kartę także w oddziale szpitalnym – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. W tym przypadku kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.

KOORDYNATOR DS. PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Od 1-go stycznia 2015 roku zarząd Szpitala powołał koordynatora ds. Szybkiej Terapii Onkologicznej. Nadzoruje on proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Miejsce oraz godziny pracy koordynatora:

Łódź , ul. Żeromskiego 113
Godziny pracy: 8:00-14:00 (od poniedziałku do piątku)
Telefon: 42 639 34 06

Łódź, Plac Hallera 1
Godziny pracy: 8:00-14:00
Telefon: 42 639 30 21

Zadania koordynatora:

– koordynuje plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium;
– dba o to, aby dokumentacja związana z kartą diagnostyki i leczenia pacjenta była kompletna (m.in. aby zawierała potwierdzenia wykonania świadczeń i zakończenia danego etapu leczenia);
– udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem onkologicznym.

Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.

Funkcja koordynatora powstała po to, aby ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny – zaplanowany przez konsylium – może być sprawnie realizowany.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ WYKONYWANE W NASZYM SZPITALU W RAMACH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

– chirurgia jelita grubego i przewodu pokarmowego;
– chirurgia klatki piersiowej;
– chirurgia urologiczna;
– neurochirurgia;
– endokrynologia w tym nowotwory gruczołu tarczowego;
– nowotwory głowy i szyi;
– rak kości.