Wróć

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej- Centralny Szpital Weteranów – Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 4, piętro 4

ZESPÓŁ LEKARSKI

Kierownik

profesor UM, dr hab. n. med. Michał Plewka, FESC specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Kliniki, Kierownik Pracowni Hemodynamiki

dr n. med. Włodzimierz Grabowicz, adiunkt UM specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Starsi Asystenci

Specjaliści kardiologii i chorób wewnętrznych

dr n. med. Tomasz Grycewicz, Adiunkt dydaktyczny UM

dr n. med. Emilia Borowik

dr n. med. Iwona Karcz-Socha

dr n. med. Tomasz Wcisło

dr. n. med. Katarzyna Pietruszewska

lek. Paweł Kubiński

lek. Konrad Masiarek

lek. Ewelina Pokrywka

Specjaliści kardiologii:

dr n.med. Ewa Oszczygieł, adiunkt UM

lek. Ewa Grabska-Targalska

lek. Tomasz Górnik

lek. Marcin Książczyk

lek. Tomasz Kucejko

lek. Artur Łagodziński

lek. Anna Szwedzińska

Rezydenci w trakcie specjalizacji:

lek. Jan Będkowski

lek. Magdalena Borowiecka-Kutwin

lek. Iwona Duraj

lek. Filip Dziwisz

lek. Katarzyna Nawarska

lek. Agnieszka Pietruszyńska-Reszetarska

lek. Izabela Warchoł, asystent UM

lek. Justyna Zborowska

lek. Filip Pawliczak

lek. Jakub Pitura

lek. Kinga Szymczak

lek. Marta Głowacka

lek. Mikołaj Biskupski

lek. Paula Misiuk

lek. Justyna Chałubińska

Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki

mgr Dorota Musiałek

Pielęgniarka Oddziałowa Pracowni Hemodynamiki

lic. Magdalena Maciaszek

Sekretariat

mgr Paulina Chorąziak, sekretarka medyczna

mgr Magdalena Francew, sekretarka Katedry i Kliniki Kardiologii

Agnieszka Błońska, sekretarka medyczna

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca znajduje się w nowoczesnym budynku Regionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego. Bazę łóżkową stanowi 27 łóżek, w salach 2-3 osobowych z pełnymi węzłami sanitarnymi.  Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dysponuje 8 monitorowanymi stanowiskami wyposażonymi w urządzenia rejestrujące parametry hemodynamiczne w czasie rzeczywistym.

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI

Pracownia Hemodynamiki wyposażona jest w innowacyjny angiograf Phillips Azurion 7, dzięki któremu można wykonać pełną diagnostykę i zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej. Zespół pracowni codziennie pełni dyżur hemodynamiczny ratując zdrowie i życie mieszkańców Łodzi i okolic, trafiających z ostrym zawałem serca. Lądowisko dla helikopterów zlokalizowane bezpośrednio nad Kliniką pozwala zminimalizować czas dotarcia pacjentów w stanach nagłych. W codziennej praktyce klinicznej wykorzystywane jest ultrasonograficzne badanie wewnątrznaczyniowe o wysokiej rozdzielczości (IVUS – Acist HD), które pozwala na dokładną ocenę naczyń wieńcowych oraz pomiary cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR). W Pracowni wykonywane są zaawansowane zabiegi interwencyjne w zakresie przewlekłych okluzji t. wieńcowych, bifurkacji, zwapnień (techniki rotablacji, balonów sonicznych itp.) oraz zabiegi w zakresie strukturalnych wrodzonych wad serca- przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII

W Pracowni Elektrokardiologii wykonujemy liczne zabiegi związane z elektrostymulacją oraz ablacje zaburzeń rytmu serca.  Są to zabiegi takie jak: implantacja rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów, urządzeń do resynchronizacji komór a także nowoczesne zabiegi implantacji urządzeń ze stymulacją pęczka Hisa, bądź okolicy lewej odnogi pęczka Hisa. Wykonujemy pełne spektrum zabiegów ablacji, zarówno metodą klasyczną, jak i z użyciem systemów elektroanatomicznych CARTO, Ensite Precision oraz systemu do krioablacji balonowej, ablacje podłoża arytmii komorowych i nadkomorowych

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII

Pracownia echokardiografii posiada certyfikat akredytacji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, świadczący o eksperckim poziomie wykonywanych badań. Dysponujemy najnowszymi echokardiografami Phillips Epiq Elite i Affiniti 70 oraz Siemens Acuson SC2000 z głowicą trójwymiarową. Za pomocą dedykowanej stacji roboczej Phillips/Tomtec możliwa jest precyzyjna cyfrowa analiza parametrów odkształcenia miokardium. Wykonujemy badania przezprzełykowe, w tym monitorowanie zabiegów strukturalnych i ablacji, badania obciążeniowe, kontrastowe. Do dyspozycji lekarzy dyżurnych służą dwa przenośne tabletowe ultrasonografy Phillips Lumify do oceny kardiologicznej i naczyniowej.

PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ

W Klinice prowadzone są badania elektrokardiologii nieinwazyjnej tj. techniki holterowskie EKG, próby czynnościowe, monitorowanie ciśnienia tętniczego w warunkach ambulatoryjnych, diagnostyka omdleń, w tym testy pochyleniowe z kwalifikacją do zabiegów kardioneuromodulacji.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA CT i NMR

Klinika współpracuje ze znajdującym się na terenie Szpitala, Zakładem Radiologii UM, dysponującym 64-rzędowym tomografem komputerowy oraz 1,5 teslowym rezonansem magnetycznym, na którym wykonywane są badania pacjentów z ostrymi i przewlekłymi chorobami serca. Dzięki tej współpracy i zastosowaniu protokołu „tripple rule out” możliwe jest nieinwazyjne wykluczenie ostrego zespołu wieńcowego, ostrego zespołu aortalnego i ostrej zatorowości płucnej podczas jednego badania metodą angio-TK.

SPECT jest to badanie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego, które pozwala na nieinwazyjną diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej oraz służy do oceny niedokrwienia, żywotności i perfuzji mięśnia sercowego przed kwalifikacją do diagnostyki inwazyjnej.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Lekarze Kliniki Kardiologii przyjmują pacjentów ambulatoryjnych w Poradni Kardiologicznej (kwalifikacja i kontrola po zabiegach, program KOS-ZAWAŁ, Program koordynowanej opieki w ramach sieci kardiologicznej- poziom referencyjności AOS-II)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu kardiologii ze studentami 4 i 6 roku Wydziału Lekarskiego UM, polsko- i anglojęzycznych oraz dla kierunku elektrokardiologia w Oddziale Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego UM. Studenci odbywają ponadto zajęcia fakultatywne oraz uczestniczą w pracach Koła Naukowego. Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych. Klinika prowadzi cykliczne szkolenia i spotkania naukowe, w tym przygotowujące do egzaminów specjalizacyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

W Klinice prowadzone są badania naukowe m.in. z zakresu kardiologii interwencyjnej, zaburzeń rytmu i nowoczesnej farmakoterapii sercowo naczyniowej. Kierownik i pracownicy naukowi Kliniki są autorami ponad 300 prac naukowych oraz  kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach akademickich. W ramach wspólnych projektów naukowych Klinika współpracuje z ośrodkami zagranicznymi, w tym Harvard Medical School, USA,  Medical University of Vienna , Medical University of Graz, Ludwig-Maximilians-University of Munich, uczestniczy w międzynarodowych, wielośrodkowych badaniach, m. in. FARADAY, EMPATHY, MITPROL, rejestrach ostrych zespołów wieńcowych, ablacji, infekcyjnego zapalenia wsierdzia i innych. Zespół Kliniki regularnie i czynnie bierze udział w najważniejszych Kongresach i Konferencjach Kardiologicznych w Europie i USA (m. in. ESC, PTK, AHA, TCT, World Congress of Cardiology, Euroecho, Polecho, Polstim, EHRA).

Dane kontaktowe:

Sekretariat Kliniki tel. 42-639-35-63

Sekretariat Katedry i Kliniki Kardiologii UMED tel. 42-639-35-61

Dyżurka pielęgniarek tel. 42 -639-35-66

Pokój lekarski tel. 42-639-35-53

e-mail: z.kard.s@skwam.lodz.pl