Wróć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej -Centralny Szpital Weteranów

adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, budynek 3, Piętro 1

ZESPÓŁ
Kierownik

prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz


Zespół Kliniki

Adiunkci

dr n. med. Krzysztof Kujawski 

dr hab. n. med. Mariusz Stępień

dr n. med. Piotr Bartnicki

dr n. med. Beata Franczyk

dr n. med. Małgorzata Koziarska- Rościszewska

Asystenci

dr n.med. Anna Stępień

dr n. med. Anna Szarejko-Paradowska

lek. Łukasz Michalak

Młodsi Asystenci

lek. Magdalena Parolczyk

lek. Ewa Woźniak- Oseła

lek. Magdalena Plewka

lek. Agata Winczewska

lek. Justyna Dłubek

lek. Agnieszka Ciastkowska- Berlikowska

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewelina Puchalska

St. Sekretarka Medyczna

Beata Karpińska-Marszałek

Statystyk Medyczny
dr n. med. mgr inż. Anna Gluba-Brzózka

dr hab n.med Agata Bielecka-Dąbrowa ( Niezależny Konsultant w dziedzinie Kardiologii Szpitala USK im.WAM-CSW w Łodzi )

Ośrodek Dializ Kierownik: dr n. med. Piotr Bartnicki

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Kierownik: dr n. med. Krzysztof Kujawski

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Klinika prowadzi badania naukowe, których wymiernymi wynikami są liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz uzyskane stopnie naukowe przez pracowników naszej jednostki.
Od 2006 roku pracownicy opublikowali:
-78 artykułów w czasopismach,
-16 sprawozdań zjazdowych,
-1 monografię,
-10 rozdziałów w książkach.

Upowszechnianie wyników badań oraz obserwacji naukowo-diagnostycznych, prezentacja ciekawych przypadków klinicznych odbywa się również poprzez wystąpienia naszych pracowników na konferencjach i zjazdach naukowych zarówno w kraju jak i na świecie.  Klinika nasza była również organizatorem konferencji i spotkań naukowych, szczególnie ważne to:

Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Medycyny Rodzinnej “Współczesne metody diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego” Łódź, dn. 24.11.2006r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Medycyny Rodzinnej “Leczenie bólu przewlekłego z uwzględnieniem bólu nowotworowego.” Łódź, dn. 18.05.2007r.

Obszar zainteresowań naukowych pracowników naszej kliniki stanowią zagadnienia:

  1. Ocena występowania i rodzaj zaburzeń metabolicznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym -wpływ na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych,
  2. Ocena występowania zjawisk aspirynooporności u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi  i/lub nadciśnieniem tętnicznym,
  3. Ocena zależności pomiędzy stężeniem w osoczu wybranych parametrów przemiany lipidowej, homocysteiny i aktywności molekuł adhezyjnych u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy,
  4. Ocena wybranych wskaźników ryzyka powikłań u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi  i nadciśnieniem tętniczym,
  5. Chronobiologiczne aspekty nadciśnienia tętniczego.
  6. Ocena wpływu chlorowodorku cynakalcetu na obecność zwapnień metastatycznych w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek z GFR <15ml/min przewlekle dializowanych leczonych węglanem wapnia i preparatami witaminy D
  7. Wpływ środków stymulujących erytropoezę na wczesne etapy przetwarzania sygnału w komórkach jednojądrzastych u chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium V.
  8. Mediatory zapalenia a czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z otyłością.
  9. Mechanizmy nefroprotekcyjnego działania atorwastatyny u pacjentów w II-IV stadium przewlekłej choroby nerek.
  10. Mechanizmy nefroprotekcyjnego działania erytropoetyny u pacjentów w III-IV stadium przewlekłej choroby nerek.

Na całokształt dorobku naukowego oraz zawodowego naszych pracowników ma wpływ udział w licznych organizacjach naukowych polskich oraz zagranicznych jak również wkład w działalność komitetów redakcyjnych czasopism naukowych.

Dr hab. n.  prof. nadzw. med. Jacek Rysz

Archives of Medical Science od 2005 -Zastępca Redaktora Naczelnego
European Journal of Internal Medicine od 2007 – Członek Rady Naukowej    
Clinical and Experimental Medical Letters od 2006 – Członek Rady Naukowej    
Central European Journal of Medicine od 2007 – Redaktor Działu
International Society of Nefrology od 2005 – Członek
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne od 2000 -Członek
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego od 2007 – Członek
American Society of Nefrology (FASN) od 2008  -Członek Honorowy (Fellow)
American Society of Angiology (FASA) od 2008 -Członek Honorowy (Fellow)
Society of Geriatric Cardiology (FSGC) od 2008 – Członek Honorowy (Fellow)
European Renal Assotiation – European Dialysis and Transplent Assotiation (ERA-EDTA) od 2008 – Członek

Dr n. med Mariusz Stępień

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego od 2009 -Skarbnik
Towarzystwo Internistów Polskich (TIP) od 1990 – Członek 

Dr n. med. Krzysztof Kujawski

Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne (PTG) od 2006 – Członek
Towarzystwo Internistów Polskich (TIP) od 1999 – Członek

Dr n. med. Anna Sierakowska-Fijałek

Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżyca od 2000 -Członek

O uznaniu dla dorobku naukowego naszych pracowników świadczy fakt otrzymania nagród i wyróżnień z rąk JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jak również do władz lokalnych i organizacji pozarządowych.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rysz

Nagroda Rektora I Stopnia za działalność naukową, 2006r.
Nagroda Rektora II Stopnia Indywidualna Naukowa za cykl prac, 2007r.
Nagroda Rektora I Stopnia Indywidualna Naukowa, 2008r.
Złoty Krzyż Zasługi, 2009.

Dr n. med. Mariusz Stępień

Nagroda Rektora II Stopnia Indywidualna Naukowa, 1995 r
Brązowy Krzyż Zasługi, 2006r.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Klinika uczestniczymy w kształceniu kadr medycznych na każdym szczeblu, pracownicy naszej Kliniki prowadzą zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia) ze studentami Uniwersytetu Medycznego z zakresu: medycyny rodzinnej, farmakologii społecznej, nefrologii, hipertensjoloii, balneologii oraz praktycznego nauczania medycyny klinicznej, w języku polskim oraz angielskim. Klinika posiada akredytację i bierze udział w prowadzeniu kursów i szkoleń dla lekarzy specjalizujących się z zakresu medycyny rodzinnej, nefrologii i chorób wewnętrznych. Klinika szkoli rezydentów oraz doktorantów.

Studenci Uniwersytetu Medycznego zarówno wydziałów lekarskich jak i pielęgniarskich odbywają w naszej Klinice staże i praktyki, podczas tych zajęć studenci mogą zapoznać się z obsługą nowoczesnej aparatury medycznej, poznać tajniki wykonywanych badań i zabiegów, pogłębić wiedzę praktyczną w zakresie chorób internistycznych.
Przy naszej klinice działa studenckie koło naukowe, w ramach którego studenci sami prowadzą prace badawcze, publikują prace naukowe w czasopismach oraz wygłaszają referaty na konferencjach medycznych. Opiekunem koła naukowego jest dr n. med. Mariusz Stępień e-mail: mariusz.stepien@umed.lodz.pl

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej rozpoczęła działalność w styczniu 2009r. została ona utworzona na bazie II Zakładu  Medycyny Rodzinnej. Klinika usytuowana jest w nowowyremontowanej części szpitala, posiada sprzęt oraz aparaturę medyczną najnowszej generacji, dla pacjentów przygotowane są przestronne sale chorych w większości wyposażone w pełen węzeł sanitarny.
Profil działalności Kliniki ukierunkowany jest na diagnostykę i terapię chorób nerek, schorzeń gastroenterologicznych oraz nadciśnienia tętniczego z powikłaniami i chorobami towarzyszącymi. Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami nefrologicznymi,  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów dializowanych. W Klinice wykonujemy badania ultrasonograficzne, EKG,  24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego i elektrokardiogramu metodą Holtera oraz diagnostykę i leczenie endoskopowe chorób przewodu pokarmowego. Pacjenci hospitalizowani w naszej Klinice korzystają również z pełnego asortymentu badań i zabiegów świadczonych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów.   
Rocznie w Klinice hospitalizowanych jest około 1400 pacjentów. Opiekę nad nimi realizuje doświadczony zespół lekarski, w którym pracuje między innymi: 11 specjalistów chorób wewnętrznych w tym 2 nefrologów, 1 kardiolog, 1 hipertensjolog, 1 specjalista medycyny rodzinnej, 1 specjalista z dziedziny transfuzjologii klinicznej oraz 1 z zakresu farmakologii klinicznej. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa 20 osobowy wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski posiadający, poza dyplomami zawodowymi, stopień licencjata lub magistra pielęgniarstwa oraz certyfikaty kursów specjalistycznych.

Dane kontaktowe:

tel. /fax. (0 42) 639 37 82
e-mail: nefrologia@skwam.lodz.pl , nefrologia@umed.lodz.pl